m
当前位置:
非球面光学
    发布时间: 2016-08-01 19:25    

 非球面透镜因有优异的光学性能而被众所周知,但是由于传统的冷加工工艺的高价格又限制了它的应用。


◆ 高质量、高性能的全玻璃非球面透镜;

◆ 90多种在册产品可供选择,同时也可以客户化定制;
◆ 数值孔径最大可至0.83;
◆ 衍射极限设计;
◆ 易于后续的装配;
       非球面透镜因有优异的光学性能而被众所周知,但是由于传统的冷加工工艺的高价格又限制了它的应用。LightPath的精密模压玻璃非球面透镜工艺可以大批量的生产,同时也保证了高质量和合理的价位。模压工艺在批量生产中保证了非球面透镜的一致性和低成本,LightPath进一步完善了工艺来专门提供高精度的非球面透镜。                                                             


相关资料
产品目录( 点击下载 )


非球面透镜
准直器连接头
红外准直透镜
热成像透镜组
ISP Optics